Commissies

Activiteitencommissie
Jeugdcommissie
Commissie van beheer
Moderamen
Liturgiecommissie
Beamteam
Crèche
Cantorij
Contact opnemen

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is aangesteld met als taak het bedenken en voorbereiden van activiteiten die gericht zijn op:

 • Versterking van de onderlinge band en opbouw van de gemeente
 • Inzameling van gelden ten bate van de kerk(ver)bouw

Bij de uitvoering van de activiteiten worden zo veel als mogelijk gemeenteleden ingeschakeld.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft als doel leiding te geven aan het jeugdwerk in onze kerk en het stimuleren van persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsgroei. Het jeugdwerk richt zich op:

 • Toerusting door middel van bijbelstudie op de jeugdverenigingen
 • Het bedenken en organiseren van activiteiten die de onderlinge band onder de jongeren versterken
 • Het organiseren van crèches tijdens kerkdiensten
 • Het voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse kerstfeestviering met de kinderen
 • Overige onderlinge en gemeenschappelijke toerusting

Commissie van beheer

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de kerkelijke goederen en heeft de praktische uitvoering van deze taak gedelegeerd aan de commissie van beheer.

Moderamen

De kerkenraad heeft alle verantwoordelijkheden van bevoegdheden voor die taken die niet tot de kerntaak van alle ambtsdragers behoren, gedelegeerd aan het moderamen. Het werk dat door het moderamen wordt verricht is als volgt ingedeeld:

 • Eredienst
 • Jeugdwerk
 • Diaconale zaken
 • Zending & Evangelisatie
 • Algemene zaken
 • Interne zaken

Het moderamen vergadert als regel in de week voorafgaand aan de vergadering van de kerkenraad.

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft als taak de kerkenraad op liturgisch gebied te adviseren en voor te lichten. De commissie verricht het werk met het oog op de eredienst en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Taken van de liturgiecommissie zijn onder anderen:

 • Leiding geven aan het invoeren van de nieuwe liedbundel
 • Op de hoogte stellen van alle relevante publicaties op liturgisch gebied
 • Voorlichting geven aan de gemeente
 • Aansturen van de Cantorij ter ondersteuning van de gemeentezang

Beamteam

Het is mogelijk voor en na de diensten via de beamer informatie door te geven aan de gemeente. Informatie kan worden gemaild tot uiterlijk vrijdag 18:00. Mails moeten verstuurd worden naar het beamteam.

Crèche

De crèche valt onder verantwoording van de jeugdcommissie. Elke zondagmorgen is er crèche. Daarbij is in principe een ouder en een jonger gemeentelid aanwezig. Zij worden ingedeeld via een rooster dat opgenomen is in het kerkblad. Wie wil helpen met oppassen kan zich aanmelden via de contactpersonen pagina.

Als er geruild wordt dan ruilt een ouder gemeentelid ruilt met een volwassene en een jonger gemeentelid met een jongere. Graag ervoor zorgen dat alle kinderen uiterlijk 5 minuten voor het beginnen van de dienst binnen zijn, zodat bij een beperkt aantal kinderen één van degenen die op zou moeten passen alsnog naar de kerkdienst kan gaan.

Cantorij

Sinds 2007 bestaat in de gemeente een Cantorij. Dit zangkoor heeft als doel tijdens de erediensten de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien met een tegenstem. Zij wordt hierbij geadviseerd door de liturgiecommissie.

Contact opnemen

Contact opnemen met een van de genoemde commissies kan als volgt. Zie contactpersonen.